Verslag wijk en dorpenronde

Kort verslag inclusief actie-/afsprakenlijst wijk- en dorpenronde d.d. 12 december 2019

Plaats:​​​​​​De Hesselerhof, Oosterhesselen

Aanwezig namens:

Plaatselijk Belang Oosterhesselen (PBO):​R. Epping; 

Gemeente Coevorden:​J. Huizing; K. Mulder; H. Krabman (verslag)

Publieke tribune:​​​​40 personen

Afwezig met kennisgeving:​​​B.J. Bouwmeester; G. Cremer; A.v.d. Post; P. Dijkstra.

1.1. Opening
2. Wonen a. Presentatie Harm Jan LesschenHarm Jan Lesschen geeft een uitgebreide schets van de ontwikkeling van het dorp Oosterhesselen door de eeuwen heen. Hij sluit af met het pleidooi om:• Zuinig te zijn op het dorp met zijn open ruimten, het vele groen en zijn natuur;• De parels van het dorp niet te bebouwen;• Zuinig te zijn op het cultureel erfgoed – het landschap;• De charme van het dorp te bewaren;• Iets te doen aan de verpauperde locaties. b. Vm. locatie vormingscentrum De Klencke, Witte Zand 18.Jaap ten Hoor, projectontwikkelaar, is met de eigenaar, ELA Container GmbH overeengekomen, dat hij tot 1 oktober 2020 het exclusieve recht heeft om met Ela te onderhandelen over koop van het terrein.Ten Hoor is van plan om het terrein te verwerven voor het realiseren van woningbouw. In de periode februari/maart organiseert hij voor de inwoners van Oosterhesselen een inloop-/informatiebijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst is het verzamelen van informatie, die bij moet dragen aan het maken van een visie hoe het gebied te ontwikkelen.Spreker benoemt het stilleggen van de sloop door de provincie, waardoor er een vertraging in de verdere aanpak kan ontstaan en de onveilige situatie blijft bestaan. Hij vindt dat spijtig.De argwaan van omwonende richting gemeente, COA en ELA begrijpt hij. Echter men moet ook vertrouwen duren hebben in een goede afloop. Zijn contacten met de gemeente zijn goed en hij is van mening dat de gemeente ook luistert. Hij is er van overtuigt, dat de gemeente het bestemmingsplan gaat wijzigen als Oosterhesselen met een goed plan komt. Een voorbereidingsbesluit helpt hierbij zeker, maar daar is wel een goed onderbouwd en gedragen plan voor nodig. Hij nodigt alle inwoners van Oosterhesselen uit om mee te denken en vooral Plaatselijk belang te voeden met informatie en ideeën.Vanuit het aanwezige publiek wordt aangedrongen op wijziging van het bestemmingsplan middels een voorbereidingsbesluit. De behoefte aan wonen is immers duidelijk. Zowel Jeroen Huizing als Jaap ten Hoor geven aan, dat het signaal duidelijk is. Echter de gemeente is gehouden aan (wettelijke) regels. Voor een dergelijk besluit moet de juiste procedure worden doorlopen. Onderdeel van die procedure is een goed en gedragen plan, dat voorziet in een behoefte. De gemeente zal een dergelijk plan serieus in overweging nemen.Jaap ten Hoor sluit de discussie af met de oproep aan de inwoners om in februari/maart naar de informatiebijeenkomst te komen danwel Plaatselijk belang te voeden met ideeën/informatie die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een goed plan. c. Beatrixlaan woningen DomestA.Ria Epping deelt mee, dat DomestA niet aanwezig kan zijn. Namens de woningstichting kan zij meedelen, dat Domesta wel in de Beatrixlaan met woningen aan de slag gaat. Begin  2020 (januari/februari) gaat de woningcorporatie met bewoners/omwonenden in gesprek. 
3.Actiepunten verslag 15 oktober 2018 a. Renovatie sporthal De GoornsDe gemeente stelt een meerjarenonderhoudsplan op voor de gemeentelijke accommodaties, waartoe ook de sporthallen behoren. Daarnaast wordt per gebouw geïnventariseerd hoe rekening te houden met bijv. verduurzaming. E.e.a. resulteert in een Plan van Aanpak. PvA dient als basis voor de financiering van de investeringen. b. Verlichting fietspad OosterhesselenUit het contact dat de gemeente met de uitvoerende bedrijven heeft blijkt, dat de werkzaamheden eerst in de tweede helft van 2020 kunnen worden opgeleverd. De planning is nu gericht op realisatie voor oktober 2020. Uit  de zaal wordt gewezen op de schoolfietsroute naar Coevorden via de Pandijk. De provincie heeft daar de verlichting verwijderd zonder de bewoners te informeren.Jeroen Huizing merkt op, dat de betreffende weg eigendom is van de provincie. De provincie bepaalt het beleid. Enige wat de gemeente in deze rest is het probleem nogmaals onder de de aandacht te brengen in de bestaande contacten met de provincie. c. Rioleringswerkzaamheden Boerhoorn, Wan, SchulpDe voorbereidende werkzaamheden voor  vervanging van de riolering  enz. van gedeeltelijk Boerhoorn, Wan zijn weer opgepakt. Er is een gemeentelijk projectleider.  Het werk wordt uitgebreid met Schulp. In februari 2020 volgt er een informatieronde naar de bewoners van de straten. Verder bericht volgt. d. Rode Cirkels BergakkersDe rode cirkels die in de Bergakkers zijn aangebracht worden vooralsnog gehandhaafd. Uitbreiding van de cirkels elders in Oosterhesselen is niet aan de orde. Dergelijke maatregelen worden bezien op het moment, dat er infrastructurele werkzaamheden worden uitgevoerd.   e. Busvervoer OosterhesselenPB geeft aan dat zij de stelling inneemt alle bussen door het dorp of geen enkele bus. De wethouder merkt op, dat het OV-buro roostertechnisch het niet gewenst vindt om lijn 27 via het dorp te laten rijden (Hoogeveen – Emmen). Voor de lijn 25  (Coevorden-Zweeloo) ziet het OV-buro wel mogelijkheden ook al zijn die beperkt.De gemeente wil met OV-buro en Plaatselijk belang in gesprek om te kijken wat mogelijk is.Vanuit het publiek wordt gewezen op de vernielingen van fietsen aan de Pandijk. Daarnaast vindt men de afstand vanuit het dorp naar de Pandijk te ver. Feitelijk de omgedraaide wereld. Het OV komt niet naar de klant, maar de klant moet naar het OV. Een ongewenste situatie. f. Bibliotheek16  december 2019 is de bibliotheek verhuisd naar het pand van het Esdalcollege aan de Beatrixlaan. De bibliotheek is een X-small vestiging. in principe biedt de school geen boeken aan voor kinderen in de basisschool leeftijd. De gemeente is hierover met de bibliotheek in gesprek. Een mogelijkheid kan zijn dat boeken gereserveerd kunnen worden.De Openbare Basisschool De Woert doet mee aan ‘bieb op school’. Dit is geen vervanging van de bibliotheek. Of leerlingen een boek mee naar huis mogen nemen is een keuze van de school.Vanuit de zaal wordt gewezen op het belang van een goede bibliotheekvoorziening voor de jeugd. Hoe zit dat dan met de kinderen van 12 tot 16 jaar?  g. Plan BoonakkerBert Stadtman Makelaardij heeft omwonenden een brief gestuurd over woningbouw op het perceel grond achter de Dorsloods aan de Edveensweg.Plaatselijk Belang is niet betrokken is bij dat project.De wethouder wijst erop, dat de gemeente niet positief staat tegenover het bouwen van woningen in het bosperceel achter de loods. h. Berm Verlengde Hoogeveensevaart GrevenbergAandacht wordt gevraagd voor de bermen langs de Hoogeveense vaart. Berm is zeer gevaarlijk en het lijkt of de weg versmald is. Gewezen wordt op de werkzaamheden i.v.m. de aanleg van de glasvezel.Jeroen Huizing geeft aan dat de weg niet versmald is, maar de oorspronkelijke breedte heeft behouden.Het signaal is bekend bij de gemeente. Een deel van de oorzaak van slechte bermen is de aanleg van de glasvezelkabel. Opdrachtgever voor aanleg is de stichting Glasvezel Zuidenveld. De gemeente houdt toezicht op de aanleg van de glasvezelkabel.